Fundusz Mikroprojektów
Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013


DOKUMENTY

Terminy składania wniosków rozpatrywanych na kolejnych posiedzeniach Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) w Euroregionie Pradziad

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 wersja 2 (03.06.2010)

Uszczegółowienie Programu Operacyjnego wersja 5 (06.05.2010)

Wytyczne kwalifikowalności wydatków i projektów (04.12.2009).pdf

Załącznik 1 Wytycznych kwalifikowalności wydatków i projektów 04.12.2009).pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców.doc

Załączniki do Wytycznych dla Wnioskodawców

    Załącznik 1 Wykaz pojęć i skrótów.doc

    Załącznik 2 Formularz wykazu formalnego kryteriów formalnych.doc

    Załącznik 3 Formularz wykazu formalnego kwalifikowalności.doc

    Załącznik 4 Formularz siatki oceny mikroprojektu.doc

    Załącznik 5 Formularz standardowej umowy o finansowanie mikroprojektu – wzór.doc

    Załącznik 6 Sprawozdanie końcowe z mikroprojekt.doc

    Załącznik 7 Wykaz kwalifikowalnych wnioskodawców w polskiej części Programu.doc

    Załącznik 8 Wykaz wskaźników projektowych.doc

    Załącznik 9 Dokumenty obowiązujące dla projektów budowlanych.doc

    Załącznik 10 Dokumenty do projektów infrastrukturalnych.doc

Podręcznik Wnioskodawcy wersja 4 (06.05.2010)

Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania wersja 3 (16.08.2010)

Miesięczny kurs Europejskiego Banku Centralnego (EBC)WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu - aplikacja internetowa Benefit 7+ www.eu-zadost.cz

Instrukcja sporządzania wniosku w aplikacji Benefit 7+.zip

Schemat wdrażania mikroprojektu.doc

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

    Załącznik 3 Oświadczenie Wnioskodawcy.doc

    Załącznik 4 Zasoby i doświadczenie Wnioskodawcy.doc
   
    Załącznik 5 Szczegółowa specyfikacja podstawowych linii budżetowych.xls

    Załącznik 6 Streszczenie projektu w j.czeskim.doc

    Załącznik 7 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc

    Załącznik 8 Deklaracja współpracy.docROZLICZANIE MIKROPROJEKTÓW

Wniosek o płatność - aplikacja internetowa Benefit 7+ www.eu-zadost.cz

Instrukcja do wniosku o płatność.pdf

 Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych.pdf

Informacja dot. rozliczania mikroprojektów.doc

Zestawienie wydatków (Tabela Excel).xls

Sprawozdanie końcowe z mikroprojekt.doc


PROMOCJA
Dostępne wersje dokumentu: POLSKA  STRONA GŁÓWNA   WYŚLIJ LIST   DRUKUJ DOKUMENT   DO GÓRY