20.09.2017r.

Spotkanie Prezydium Euroregionu Pradziad/Praděd

Dnia 18 września 2017r. w Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad odbyło się spotkanie robocze Prezydium Euroregionu Pradziad/Praděd.

Gospodarzem spotkania była strona polska, którą reprezentował Prezes Zarządu p. Radosław Roszkowski oraz Wiceprezes Zarządu p. Edward Szupryczyński w towarzystwie Sekretarza Euroregionu Pradziad p. Arnolda Hindery. Z czeskiej strony w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele statutowi Euroregionu Praděd CZ: Starosta Bruntala p. Petr Rys oraz Místostarosta Jesenika p. Petr Procházka. W spotkaniu wzięli udział również kierownicy polskiego i czeskiego biura.

Omawiano sprawy związane z bieżącymi problemami Euroregionu Pradziad/Praděd, plany na przyszłość oraz sprawy związane z realizacją Funduszu Mikroprojektów.


19.09.2017r.

PODSUMOWANIE IV NABORU WNIOSKÓW

W ramach IV naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów  realizowanym w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad wpłynęło 20 wniosków po stronie polskiej oraz 11 wniosków po stronie czeskiej.

Projekty zostały złożone do dwóch możliwych osi priorytetowych.

W osi priorytetowej 2 (Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia) - są to 4 projekty po stronie polskiej i 1 po stronie czeskiej.
Do osi priorytetowej 4 (Współpraca instytucji i społeczności) – aplikuje 16 propozycji projektowych po stronie polskiej i 10 po stronie czeskiej.

Ogólna wartość wniosków o dofinansowanie złożonych po polskiej stronie wynosi – 564 472,25 EUR i
156 731,10 EUR po czeskiej stronie.

Obecnie projekty są sprawdzane pod względem formalnym ikwalifikowalności a w następnym etapie poddane zostaną ocenie aspektów transgranicznych oraz ocenie jakości złożonych do
dofinansowania propozycji projektowych. Zatwierdzać je będzie Euroregionalny Komitet Sterujący na posiedzeniu zaplanowanym na 25-26 stycznia 2018r.